පයිප්ප සඳහා ෆීනොලික් ෆෝම් පයිප්ප පරිවාරක ඇලුමිනියම් ආලේපනය