වගකිවයුතු කණ්ඩායම

ෆීනොලික් පුවරුවේ තත්ත්ව පාලනය සෑම සබැඳියකම ක්රියාත්මක වේ

11

ෆීනොලික් ෙරසින් ප්‍රසව හඳුනා ගැනීම

4

නිෂ්පාදනයේ දී ෆීනොලික් පුවරුවේ පිරිවිතර තහවුරු කිරීම

32311

ෆීනොලික් පුවරුවේ පශ්චාත් නිෂ්පාදන ප්රමාණය

122222

ෆීනෝලික් පුවරු කාර්ය සාධනය පිළිබඳ කණ්ඩායම් පරීක්ෂාව

13

ෆීනෝලික් පුවරු කාර්ය සාධනය පිළිබඳ කණ්ඩායම් පරීක්ෂාව

14

ෆීනෝලික් පුවරු කාර්ය සාධනය පිළිබඳ කණ්ඩායම් පරීක්ෂාව

15
116